Privacy verklaring

Op het Elde College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school, dat te vinden is op onze website. Het reglement is vastgesteld met instemming van de MR. Het Elde College, formeel de Stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming ziet toe op de juiste uitvoering van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens van leerlingen
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school
de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van
onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de persoonsgegevens verzamelen. De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem en leerlingvolgsysteem Magister. Ook staan gegevens opgeslagen in onze
elektronische leeromgeving It’s learning. Voor leerlingen Praktijkonderwijs maken we daarnaast gebruik van EA Match als integratief leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons
krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Als onderdeel van het reguliere onderwijs kan, naast fysiek onderwijs, gebruik gemaakt worden van online onderwijs via online (video)bellen. Omdat digitaal thuisonderwijs inbreuk kan doen op de privacy van leerlingen en docenten heeft de school een verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en docenten. We houden de volgende zaken in acht.

Het Elde College is terughoudend met het delen van leerlingengegevens met andere partijen. Dit doen we alleen als hier een wettelijke taak aan ten grondslag ligt of als dit onderdeel is van ons onderwijscurriculum zoals opgenomen in de schoolgids.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Ook het recht van wijziging als de gegevens niet kloppen of niet volledig zijn. Recht van wissing betreft verwijdering van gegevens tenzij de school wettelijke toegestane redenen heeft om de gegevens te houden. Ook
bestaat het recht op beperking, op overdracht (bijv. bij overstap naar een andere school) en recht van bezwaar. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind, of met de sectordirecteur.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij bij inschrijving en dus vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Hiervoor is een procedure opgenomen in de schoolgids. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de docent van uw kind, of bij de sectordirecteur.

Functionaris Gegevensbescherming
Het Elde College heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld: de heer Eric Dirkx bereikbaar via privacy@eldecollege.nl . Vertrouwelijke vragen en zaken kunnen voorgelegd wordenaan de Functionaris Gegevensbescherming via FG@orionscholen.nl

Hiermee houden we je op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen om jouw Elde Experience nog meer te vergroten.